اماكن ورزشي

نوعمساحتآدرسنام مكان
سرپوشيده1680خ ورزشاستخر سرپوشيده 7 تير اروميه
سرپوشيده750خ وحدتسالن تمريني انقلاب اروميه
سرپوشيده1500خ کاشانی مجموعه تختیسالن 1000 نفري تختي اروميه
سرپوشيده1000خ شهید بهشتیخانه كشتي اروميه
سرپوشيده760خ کاشانی مجموعه تختیسالن ژيمناستيك تختي اروميه
سرپوشيده450خ کاشانی مجموعه تختیسالن تكواندو – وزنه برداري تختي اروميه
سرپوشيده150خ کاشانی مجموعه تختیسالن جودو تختي اروميه
سرپوشيده200خ کاشانی مجموعه تختیسالن تيراندازي تختي اروميه
سرپوشيده170خ کاشانی مجموعه تختیسالن بوكس تختي اروميه
سرپوشيده1500خ ورزشسالن اسكيت-هندبال –كاراته 60 طناب اروميه
سرپوشيده1610بلوار استاد شهریارسالن تكواندو-بدمينتون-تنيس روي ميز – صخره نوردي   15 خرداد باكري
سرپوشيده1341بخش نازلو نوشین شهرسالن تمريني نوشين شهر اروميه
سرپوشيده1341خ حسین آبادسالن تمريني حسين آباد اروميه
سرپوشيده400خ کاشانی مجموعه تختیسالن باستاني تختي اروميه
سرپوشيده650خ ورزشپايگاه قهرماني 60 طناب اروميه
سرپوشيده2400خوشاکو ترگورهتل اسكي خوشاكوه اروميه
سرپوشيده300خ کاشانی مجموعه تختیجايگاه فوتبال تختي اروميه
سرپوشيده1341بلوار فرهنگیان جنوبیسالن تمريني فرهنگيان (اختصاصی تنیس) اروميه
سرپوشيده215خ استاد شهریارسالن شطرنج باكري اروميه
سرپوشيده1877خ استاد شهریارسالن ورزشي باكري اروميه- امام علي
سرپوشيده2800خ ورزشمجتمع بانوان اروميه (استخر-سالن ورزشي)
سرپوشيده1500استخر سرپوشيده باكري
سرپوشيده1240قوشچيسالن ورزشي آقايان قوشچي
سرپوشيده14250خ ورزشسالن ورزشي 6000 نفري غدير اروميه
سرپوشيده376روستاي طلاتپهسالن ورزشي روستايي طلاتپه
سرپوشيده1240روستاي طلاتپهسالن ورزشي چند منظوره طلاتپه
سرپوشيده470روستاي چنقرالوي پلسالن ورزشي روستايي چنقرالوي پل
سرپوشيده450روستاي خداورديخانسالن ورزشي روستايي خداورديخان
روباز11500خ کاشانی مجموعه تختیزمين فوتبال شماره 1 تختي اروميه
روباز7300خ کاشانی مجموعه تختیزمين فوتبال شماره 2 تختي اروميه
روباز1500خ کاشانی مجموعه تختیزمين هندبال-هاكي اروميه
روباز3600خ کاشانیزمين تنيس تختي اروميه
روباز50000خوشاکو ترگورپيست اسكي اروميه
روباز300خ ورزشزمين تنيس بانوان اروميه
روباز8800نوشين شهرزمين چمن نوشين شهر
روباز15400روستاي طلاتپهميدان فوتبال روستاي طلاتپه
روباز13200روستاي گنگجينميدان فوتبال روستاي گنگجين
جاده سلماس _ارومیهمجموعه ورزشی جهاد کشاورزی
جاده سلماس _ارومیهزمین چمن جهاد کشاورزی
جاده سلماس _ارومیهزمین والیبال جهاد کشاورزی
جاده ارومیه نازلوزمین چمن پردیس شهر
جاده ارومیه نازلوزمین چمن دانشکده فنی
جاده ارومیه نازلوزمین چمن پردیس نازلو
خ والفجرمجموعه چند منظوره ادبیات
خ شهید بهشتیمجموعه چند منظوره آزادگان
جاده نازلوسالن کوثر نازلو
جاده نازلواستخر شنا پردیس شهر
جاده نازلوجاده تندرستی پردیس شهر
سه راهی دخانیاتسالن والیبال و بسکتبال
سه راهی دخانیاتسالن پینگ پونگ
سه راهی دخانیاتسالن وزنه برداری و بدنسازی
سه راهی دخانیاتزمین چمن
سه راهی دخانیاتزمین چمن
جاده دریازمین چمن پاکدیس
خ شهید بهشتیمجموعه خانه جوان
خ نورمجتمع ورزشی نور
میدان انقلاب و خ نورزور خانه شهید باکری
روبروی بیمارستان اماممجتمع ورزشی والفجر
انتهای خ هشت شهریورسالن سرپوشیده والیبال
انتهای خ هشت شهریورزمین چمن فوتبال
انتهای خ هشت شهریورسالن سرپوشیده نیمه تمام
انتهای خ هشت شهریورمجموعه استخر و بولینگ
خ شهید بهشتیسالن شهید علیزاده
جنب پارک ساعتسالن والیبال
جنب پارک ساعتزمین چمن فوتبال

Loading