بیمارستانهای اورمیه

لیست بیمارستان و درمانگاهای اورمیه  

آدرسنام بیمارستاننوع مرکز
ارومیه – بلوار آزادگان محله ی حصار داغ باغیتوانبخشیتوانبخشی
ارومیه – بلوار آزادگان محله ی حصار داغ باغیمرکز بهداشتی درمانی خانه بهداشتمرکز بهداشت
آدرس بیمارستان تامین اجتماعی (امام رضا):ارومیه – بلوار مولوی بعد از خ پنجمبیمارستان تامین اجتماعی (امام رضا)بیمارستان
آدرس بیمارستان آذربایجان:ارومیه – تقاطع بلوار عدالت و بلوار شهید بهشتیبیمارستان آذربایجانبیمارستان
ارومیه – بلوار ایثار خ امیرمرکز بهداشتی درمانی امیرمرکز بهداشت
ارومیه – بلوار 45متری ایثار روبروی منازل سازمانی مخابراتمرکز بهداشتی درمانی شماره 16مرکز بهداشت
ارومیه – بلوار برق (سربازان گمنام) بین خ هفتم و میدان مخابراتبیمارستان 523بیمارستان
ارومیه – بلوار آیت ا… کاشانی روبروی مجموعه ورزشی تختیبیمارستان طالقانیبیمارستان
ارومیه – بلوار والفجر تقاطع بلوار نبوتمرکز بهداشتی درمانی امام سجادمرکز بهداشت
ارومیه – بلوار ورزش قبل از مجتمع فرهنگی ورزشیتوانبخشیتوانبخشی
ارومیه – میدان خیرین بلوار ورزشبهزیستی مهربهزیستی
ارومیه – میدان خیرین بلوار برق (سربازان گمنام)مرکز بهداشتی درمانی فارابیمرکز بهداشت
ارومیه – بلوار آیت ا… کاشانی بین خ پانزدهم و سیزدهممرکز بهداشتی درمانیمرکز بهداشت
ارومیه – بلوار آیت ا… کاشانی روبروی خ پازدهمبیمارستان شهید مطهریبیمارستان
ارومیه – بلوار رسالت خ اورژانسمرکز اورژانساورژانس
ارومیه – بلوار امام قبل از بلوار خیاممرکز بهداشتی درمانیمرکز بهداشت
ارومیه – بلوار امام قبل از بلوار خیاممرکز بهداشتی درمانیمرکز بهداشت
ارومیه – بلوار امام بعد از خ هفتم (صدر)مرکز بهداشتی درمانیمرکز بهداشت
ارومیه – بلوار شهید باکری خ جارچی باشیمرکز بهداشتی درمانی عرفیانمرکز بهداشت
ارومیه – بلوار مدرس خ شانزدهمبیمارستان امام خمینیبیمارستان
ارومیه – بلوار عطایی خ سوممرکز بهداشتی درمانیمرکز بهداشت
ارومیه – بلوار ولی عصر خ امیرکبیرمرکز بهداشتی درمانی اقبالمرکز بهداشت
آدرس درمانگاه جلیلی:ارومیه – میدان دفاع مقدس بلوار شهید منتظری بعد از خ هجدهمدرمانگاه جلیلیدرمانگاه
ارومیه – بلوار وحدت خ یازدهممرکز بهداشتی درمانیمرکز بهداشت
ارومیه – میدان دفاع مقدس بلوار وحدت خ یازدهممرکز بهداشتی درمانی قدسمرکز بهداشت
ارومیه – میدان پورمشتاق بلوار مجاهد تقاطع بلوار مدنی یککلینیک سیناکلینیک
ارومیه – بلوار 17 شهریور خ شانزدهمبیمارستان در دست ساختمانبیمارستان
ارومیه – بلوار البرز خ 16 متری البرزمرکز بهداشتی درمانی 12 فروردینمرکز بهداشت
ارومیه – بلوار شیخ محمود شلتوت خ هشتممرکز بهداشتی درمانی پویانمرکز بهداشت
ارومیه – بزرگراه خاتم الانبیاء (کمربندی) محله‌ی دیگالهمرکز بهداشتی درمانیمرکز بهداشت
آدرس درمانگاه ثارا…: ارومیه – بزرگراه خاتم الانبیاء خ علی آباددرمانگاه ثارا…درمانگاه
ارومیه – بزرگراه خاتم الانبیاء محله‌ی حاجی پیرلومرکز بهداشتی درمانی شهدامرکز بهداشت
ارومیه – بلوار ولی عصر بعد از خ هفدهمبهزیستی شهید جعفریبهزیستی
ارومیه – چهارراه کشتارگاه خ حرمرکز بهداشتی درمانی شریعتیمرکز بهداشت
ارومیه – بلوار شهید باباساعی تقاطع بلوار ولی عصرمرکز بهداشتی درمانی 17 شهریورمرکز بهداشت
آدرس درمانگاه شهدا:ارومیه – بلوار شهید باباساعی بلوار دوازدهمدرمانگاه شهدادرمانگاه
آدرس درمانگاه نیکخواه:ارومیه – چهارراه کشتارگاه بلوار میرزای شیرازیدرمانگاه نیکخواهدرمانگاه
ارومیه – بزرگراه خاتم الانبیاء بلوار شهدابیمارستان دامپزشکیبیمارستان
ارومیه – بزرگراه خاتم الانبیاء بلوار شهدابیمارستان روانپزشکیبیمارستان

Loading