باياتيلار

 

باياتيلار در فولكلور ( فرهنگ عامه ) آذربايجان تقريبا شبيه دو بيتي هاي فارسي است كه هر باياتي شامل چهار مصرع مي شود ، مصراع اول معمولا چندان مفهوم ندارد ولي منظور گوينده از مصرع دوم آغاز و در مصرع سوم تشريح ودر مصرع چهارم به نتيجه ختم مي شود،و اغلب حاوي نكات و معاني فلسفي و اخلاقي و اجتماعي واحساسي و عبرت آموزي است : معمولا خانمها چند نفري د رمحفلي دور هم جمع مي شوند و باياتي هاي مختلف را جدا جدا در تكه كاغذ هايي نوشته به كيسه اي مي اندازند ؛بعد يك نفر با بردن اسم يكي از حاضران مانند قرعه كشي دست در كيسه كرده و يك باياتي در مي آورند و به آواز بلند مي خوانند : اگر مفهومش خوب و اميد بخش و نويد دهنده باشد همه برايش دست زده و تبريك مي گويند و اگر اين چنين نباشد كه فرد كمي دلگير مي شود وديگران تفسير باياتي را تفسير به خوبي كرده و و به او دلداري مي دهند .

(بیشتر…)

Loading