هتل های ارومیه

هتل رضا

 هتل رضا  -  اول خیابان بعثت 

  تلفن        ۰۴۴۱-۲۲۲۶۵۸۰

  فاکس ۲۲۲۳۷۰۰- ۰۴۴۱   

 

 hotel-reza