شعری از زبان شاعر کریمی مراغه

 

 

شعری از زبان شاعر کریمی مراغه
 
قطعه فیلم زیررا تنها در صورت دسترسی به یوتیوب میتوانید ببینید:
 
 
 
.