مسجد سردار ارومیه

سردر ورودی بلند مسجد سردار با قوس كلید و ستونهای برجسته كه با كاوشهای هفت رنگ تزئین شده جذابیت خاصی به این بنای مذهبی بخشیده است فضای داخل مسجد سردار دو شبستان مستطیل شكل بزرگ وكوچك و دوازده ستون سنگی هشت ضلعی با سرستونهای مقرنس كاری شده را شامل می شود. شكل تراش ستونهای سنگی بزرگ و ستونهای مربع آنها كه با ملات قلع آب شده به یكدیگر متصل شده و به شیوه قطار بندی نزدیك به مقرنس تراش خورده اند.

 

این بنای تاریخی از جمله دیوارهای طرفین طاق و پوشش سقف همه از آجر 5*22*20 با ملات گچ و آهك ساخته شده است.محراب مسجد سردار در داخل یكی از طاق نماهی جنوبی شبستان قرار گرفته است این محراب با كاشی های هفت رنگ و ضمینه زرد و با نقوش گل وبوته كه بر روی آنها سوره مباركه آیه الكرسی و اسماء متبركه نوشته شده تزئین شده است.

masjed_sardar_مسجد سردار ارومیه     

 sardar-maschide-مسجد سردار ارومیه

 

{google_map}37.549822,45.071937{/google_map}

 

 

 

لیست سدها در حوزه دریاچه اورمیه احداث شده

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 این همه مدعی تعجب نکنید این لیست آمار سدهای دنیا نیست فقط در حوزه دریاچه اورمیه این همه سد احداث شده فهرست سدهای بهره برداری شده حوضه اصلی اورمیه: 

 

1- سد پارام استان:آذربایجان شرقی

2- سد چوغان(جوقان)استان:آذربایجان شرقی

3- سد آمند تبریز استان:آذربایجان شرقی

4- سد اردلان استان:آذربایجان شرقی

5- سد تاجیار استان:آذربایجان شرقی

6- سد تیل استان:آذربایجان شرقی

7- سد حسنلو استان:آذربایجان غربی

 

8- سد ده گرچی اشنوشه استانآذربایجان غربی

9- سد زولا استان:آذربایجان غربی

10- سد ساروق (گوگردچی)استان:آذربایجان غربی

11- سد شهرچائی استان:آذربایجان غربی

12- سد علویان استان:آذربایجان غربی

13- سد شهید کاظمی بوکان استانآذربایجان غربی

14- سد قاضی کن استان:آذربایجان شرقی

15- سد قلعه چای عجبشیر استانآذربایجان شرقی

16- سد قوریچای قوشاچای (میان دوآباستان:آذربایجان غربی

17- سد قیصرق استان:آذربایجان شرقی

18- سد کردکندی استان:آذربایجان شرقی

19- سد مقصود استان:آذربایجان شرقی

20- سد ملا یعقوب استانآذربایجان شرقی

21- سد ملک کیان استان:آذربایجان شرقی

22- سد مهاباد استان:آذربایجان غربی

23- سد نهند استان:آذربایجان شرقی

24- سد هاچه سو استان:آذربایجان غربی

25- سد هفت چشمه آذرشهر استان:آذربایجان شرقی

26- سد ینگجو آذرشهر استانآذربایجان شرقی

27- سد فاضل گلی استانآذربایجان شرقی

28- سد وانق علیا استانآذربایجان شرقی

29- سد سنجاق استان:آذربایجان غربی

30- سد سفیدان عتیق(داش اسپران)استان:آذربایجان شرقی

31- سد کانسپی استان:آذربایجان غربی

32- قوشخانه استان:آذربایجان غربی

33- سد اوغان استان:آذربایجان شرقی

34- سد عبدول آباد استانآذربایجان شرقی

35- سد مینق خاکی استان:آذربایجان شرقی

36- سد حسنجانکوه استانآذربایجان شرقی

37- سد ورگیل استان:آذربایجان غربی

38- سد احمد استان:آذربایجان غربی

39- افزایش ارتفاع سد کاظمی بوکان استان:آذربایجان غربی

40- سد آمند 1استان:آذربایجان شرقی

41- سد آمند 2استان:آذربایجان شرقی

42- سد باروق هریس استان:آذربایجان شرقی

43- سد پیره یوسفان استان:آذربایجان شرقی

44- سد خرمالو استان:آذربایجان شرقی

45- سد خونیق استان:آذربایجان شرقی

46- سد گاودوش آباد استانآذربایجان شرقی

47- سد ینگجه 1هریس استان:آذربایجان شرقی

48- سد مینق سنگی استان:آذربایجان شرقی

49- سد هریس استان:آذربایجان شرقی

50- سد چناغ بلاغ استان:آذربایجان شرقی

51- سد سرای استان:آذربایجان شرقی

52- سد گل تپه مراغه استان:آذربایجان شرقی

 

?فهرست سدهای در دست ساخت حوضه اصلی اورمیه

 

53- سد اشنویه(چپر آباداستان:آذربایجان غربی 

54- سد چراغ ویس استانکردستان

55- سد امام چای استان:آذربایجان شرقی

56- سد باراندوز استان:آذربایجان غربی

57- سد سیمینه رود استان:آذربایجان غربی

58- سد شهید مدنی(ونیار)استان:آذربایجان شرقی

59- سد لیلان چای استان:آذربایجان شرقی

60- سد نازل استان:آذربایجان غربی

61- سد خراسانه بوکان استان:آذربایجان غربی

62- سد دیرعلی استان:آذربایجان غربی

 

?فهرست سدهای در دست مطالعه حوضه اصلی اورمیه

 

63- سد چهرگان–مرحله اول استانآذربایجان شرقی

64- سد آتمیان– در مرحله شناسائی استان:آذربایجان شرقی

65- سد آجرلو– در مرحله اول استان:آذربایجان غربی

66- سد آلقو– در مرحله شناسائی استان:آذربایجان شرقی

67- سد ابرغان– در مرحله اول، استان:آذربایجان شرقی

68- سد باروق (قطار)استان:آذربایجان غربی

69- سد ترپ– مرحله دوم استانآذربایجان شرقی

70- سد تسوج– در مرحله اول، استان:آذربایجان شرقی

71- سد توپچی– در مرحله اول، استان:آذربایجان شرقی

72- سد خانم گلی– در مرحله اول، استان:آذربایجان غربی

73- سد خراجوچای– در مرحله دوم، استان:آذربایجان شرقی

74- سد دوش– در مرحله دوم، استانآذربایجان شرقی

75- سد ساینجق– در مرحله اول، استان:آذربایجان شرقی

76- سد سردار آباد– در مرحله اول

87- سد کردکند(قپلانتو)استان:آذربایجان شرقی

88- سد زره شوران– در مرحله اول، استان:آذربایجان غربی

89- سد قینرجه– در مرحله اول، استان:آذربایجان غربی

90- سد خلیفان– در مرحله اول، استان:آذربایجان غربی

91- سد زید کندی– در مرحله اول، استان:آذربایجان غربی

92- سد مامالو– در مرحله اول، استان:آذربایجان غربی

93- سد بردوک– در مرحله اول، استان:آذربایجان غربی

94- سد فلکان– در مرحله اول، استان:آذربایجان غربی

95- سد رشکان– در مرحله اول، استان:آذربایجان غربی

96- سد خانقاه سرخ– در مرحله دوم، استان:آذربایجان غربی

97- سد گل تپه مهاباد– در مرحله اول، استان:آذربایجان غربی

98- سد شیرمرد– در مرحله اول، استان:آذربایجان غربی

99- سد قیزقاپان– در مرحله اول، استان:آذربایجان غربی