ماهنی لار- در جشن و شادیها

ماهنی ها یا ترانه های فولکلوریک:

این ترانه ها روی موقعیتهای مختلف مانند شادیها،ناکامیها ،هجران،حسرت،پیروزیها ،موفقیتها،شکستها سروده و خوانده می شده و امروزه به نام سروده های ملی به یادگار مانده است.

 

قاوال یا گووال

    

 

برای شنیدن قطعه ای از ماهنیلار اینجا را کلیک کنید.

 

این هم نمونه ای از امروزی ها ! 

 

 

 

 

 

Loading