موسیقیهای مربوط به آداب و رسوم

موسیقیهای مربوط به آداب و رسوم و مراسم متفرقه:

درآذربایجان اکثر امور روزمره مردم مراسمی خاص دارد،مثلاً درست کردن  قیمه زمستانی ،پختن ربهای گوناگون ،مراسم سمنو پزی ،برای مثال هنگام درست کردن سمنو همسایگان و اقوام دعوت می شوند ومهمانی شیرینی ،چای ،غذا داده می شودوکسانی که اطراف دیگ سمنو مشغول پختن سمنو هستند می خوانند:

                              سمنی آی سمنی                سمنی ساخلا منی

                                         

     ایلده گویرده رم سنی

ترجمه:

سمنو ای سمنو مرا حفظ کن      تا هرسال تورا برویانم…..

 

[ضمناً بهم زدن دیگ سمنی به هنگام پختن شرایطی دارد که مقدس است و هر کس نذری کرده یا شوهرمی خواهد یا بچه وغیره با به هم زدن دیگ سمنو آرزویش را به دل می آورد و خواستار می شود.]

 

 

 

Loading