موسیقی تعزیه

موسیقی تعزیه:

به آهنگها وشعرها ومنظومه هایی گفته می شود که در مجالس ترحیم اشخاص وسالگردهای امامان(عاشورای حسینی)وغیره اجرا می شوند.

در مجالس ترحیم زنانه ،اشعار سوزناک  و بایاتیهای غمگین را خانمی که ((موشکار))نامیده می شود ،باریتمی خاص می خواند وبقیه حاضران را به گریه وا می دارد….

 

Loading