سارای

آرپا چایی آشدی داشدی*سئل سارانی آلدی قاشدی

رود آرپــــــــــا طغیان کــــــــــــرد و ســـــــیل سارای را با خود بـــرد

جوت باجی نین گؤزو یاشدی*آپاردی سئللر سارانـــی

چشم های خواهر دوقلویش پر از اشک است  سیل سارای را برد

بیـــــــــــر بویلو بالانی

 یک دختر زیبـــــــــــا را

گئدین دئیین خان چوبانا*گلمه سین بــو ایـــــل موغانا

بروید و به خـــــــان چوپان بگویید امســـــــــال   به مغان نیاید

گلــــــــسه باتار ناحـــــق قانا*آپاردی سئللر ســــارانی

اگر بیاید به خون نا حق آغشته میشود سیل سارای را برد

بیــــــــــــر بویلو بالانی

 یک دختر زیبـــــــــــا را

آرپا چایی درین اولماز* آخار ســـــــــولار ســـرین اولماز

رود آرپا عمیق نمی شود آبهایی که از آن جاری میشود سرد نمی شود

سارا کیمی گلین اولماز* آپاردی سئللـــــر ســــــارانی

عروس و خانمی مانند سارای نمی شود سیل ها ســـــــــــارای را بردند

بیــــــــــــر بویلو بالانی

  یک دختر زیبــــــــــــا را

 

Loading