دبستان نويد فتح رضائيه

تاريخچه دبستان نويد فتح رضائيه

اين دبستان يكي از موسسات قديمي فرهنگ رضائيه مي باشد كه در مهر ماه سال 1297 ش در دوران سلطنت احمد شاه قاجار بسعي و همت آقاي مظفر اعلم «سردار انتصار» ريس وقت قشون آذربايجان تاسيس شده و بپاس خدمات و زحمات باني اوليه آن بدواً باسم «مظفريه» ناميده ميشد و مديريت آن را شادروان ميرزا حسن فرهنگ عهده دار بودند. در آذر ماه سال 1299a بواسطه انقلابات عديده و تسلط اشرار بر شهر تاريخي كليه موسسات دولتي و من جمله دبستان مظفريه دچار تعطيل گرديده است تا اينكه در سال 1301 ش در آغاز حكومت پهلوي در مهرماه همان سال دبستان مظفريه مجدداً تاسيس و كفالت آن بعهده آقاي شمس فلاح واگذار شد و در اينموقع كه مرحوم لشكر طهماسبي فرمانده لشكر آذربايجان را بعهده داشتند بمناسبت فتح و غلبه قواي دولتي بر اشرار نام دبستان مزبور را به «نويد فتح» تغيير دادند .

دبستان نويد فتح رضائيه
در سال 1302 آقاي سيد علي عطايي كه مدير داراليتام بودند بمديريت اين دبستان منصوب گرديد

مربيان اين دبستان در سال 1302 ش به شرح زير است: 

1- آقاي سيد علي عطايي – مدير دبستان 

2- آقاي رحمت الله توفيق آموزگار كلاس ششم 

3- آقاي ميرزا ابوالحسن تاييدي آموزگار كلاس پنجم 

4- آقاي ميرزا ملك جلالي آموزگار كلاس چهارم 

5- آقاي حاجي مير جعفر مشرقي آموزگار كلاس سوم 

6- آقاي ابراهيم تربيت آموزگار كلاس دوم

7- آقاي احمد خان معزي آموزگار كلاس سوم

8- آقاي ميرزا عباس صاحبقلم آموزگار خط

بعد از آقاي عطايي در سال 1310 آقاي محمدرضا منطقي مديريت دبستان را بر عهده گرفتند و از ايشان به بعد مديريت دبستان مزبور به ترتيب: آقاي غلام راد، بانو صفيه امير نظمي افشار عهده دار شدند تا اينكه از شهريور ماه سال 1317 آقاي صالح امير نظمي افشار به مديريت اين دبستان منصوب گرديد.

منبع: آرشيو اسناد بنياد ايران

 

Loading