زمان بندی حرکت کشتی ها در اواخر دوره قاجا

زمان بندی حرکت کشتی‌های دریاچه اورمیه در اواخر دوره قاجار

پیش از احداث پل میان‌گذر، برای سفر به استان مجاور (شهر اورمیه به شهر تبریز) از کشتی‌ها “لنج” استفاده می‌شد.

به گزارش پایگاه خبری اورمیه، کشتیرانی در دریاچه اورمیه سابقه ای دیرینه دارد که رونق آن به ادوار پیش از حمله مغول باز می گردد.

بنابر جغرافی نویسان اسلامی ارتباط بین بخش های مختلف اطراف دریاچه به وسیله شناورهایی تامین می شد که مدار معیشت ملاحان (ناخداها) آنها تنها دیانوردی بود. گزارشهایی در سال ۱۲۱۶ش /۱۲۵۳ق یعنی چند سال بعد از دور اول جنگ های ایران و روس از تردد تعداد کمی از شناورها در دریاچه اورمیه حکایت از وجود شناورهایی در این دریاچه است.

سند فوق تعیین اوقات حرکت کشتیهای دریاچه ارومیه و حرکت ماشین و قطار بین تبریز و بنادر شرفخانه ،گلمانخانه، دانالو و .. را به روز و ساعت در اواخر دوره قاجار نشان میدهد. هرچند در خیلی از مواقع بعلت مواج و طوفانی بودن دریا همانند برنامه پیش نمیرفت.

منبع خبر : مرکز اسناد و آرشیو عکس بنیاد ایران شناسی- اورمیه

Loading